تغییرات شرکت : پس از ثبت شرکت امکان دارد اتفاقاتی رخ بدهد که صاحبان شرکت مجبور شوند یک سری تغییرات را در شرکت ایجاد کنند و این ادعای درستی نیست که بگوییم شرکت تا پایان فعالیت خود با شرایط ثابتی فعالیت خواهد کرد ،این تغییرات نیازمند اقداماتی قانونی است که باید انجام پذیرد.

تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت به صورت اینترنتی در سیستم اداره ثبت شرکت ها و با ارائه صورت جلسه امکان پذیر است. تغییرات شرکت که قرار است در شرکت اتفاق بیفتد باید با نظر مجمع عمومی فوق العاده باشد و در صورتیکه در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه باشد باید با نظر این مجمع انجام شود.

تغییرات شرکت تغییرات شرکت

در مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییرات شرکت تصمیم گیری خواهد شد که در اساسنامه آورده شده است مانند: انحلال شرکت ، افزایش یا کاهش سرمایه ، کم یا زیاد شدن شرکاء ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، اضافه شدن موضوعی به موضوع قبلی شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر نام صاحبین امضاء ، تبدیل سهام بانام به بی نام و یا بر عکس ، نقل و انتقال سهام در مورد شرکت سهامی خاص .