ثبت شرکت سهامی خاص : ثبت شرکت ها به صورت سهامی عام دشواری های داشت که برای ثبت شرکت هایی با شرکا کمتر و فعالیت ساده تر به ثبت شرکت های سهامی خاص روی آورده شد.ثبت شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت های سهامی عام ساده تر بوده و در عین حال تعداد شرکا میتواند سه نفر یا بیشتر باشد و سهام شرکت بین تعداد شرکا تقسیم می شود.

سرمایه ثبت شرکت های سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص کمترین مقدار سرمایه که باید موسسین شرکت آن را تامین کنند یک میلیون ریال است.برای تامین سرمایه شرکت سهامی خاص بر خلاف ثبت شرکت سهامی عام نیازی به صادر کردن اطلاعیه پذیره نویسی نیست و این سرمایه توسط اعضا شرکت تامین خواهد شد.
باید توجه داشت که برای ثبت شرکت ها به صورت سهامی خاص باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت در حسابی به نام شرکتی که تاسیس خواهد شد واریز گردد.
شرکت های سهامی خاص را می توان طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا (کپی ها باید برابر اصل شده باشند)
۲-عدم سوء پیشینه هیئت مدیره و بازرسان
۳-به امضاء رسیدن کلیه صفحات اساسنامه به همراه اظهارنامه
۴-فیش واریز مبلغ حداقل ۳۵درصد سرمایه شرکت

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص بین۱۵ تا۴۰ روز خواهد بود

مشخصات شرکت سهامی خاص

۱-حداقل سرمایه به میزان یک میلیون ریال
۲-حداقل تعداد سهام داران شرکت ۳ نفر است
۳-تعداد بازرسین نیز ۲ نفر میباشد
۴-سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار قابل عرضه نیست

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

ترتیب مراحل ثبت شرکت سهامی خاص به صورت زیر است:

۱-ابتدا باید موضوع فعالیت شرکت مشخص و تعیین گردد
۲-تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت سهام خاص
۳-تعیین دو نفر جهت تصدی سمت بازرسی
۴-مشخص شدن سمت اعضای هیئت مدیره
۵-تعیین آدرس محل فعالیت شرکت سهامی خاص
۶-مشخص نمودن سرمایه کلی شرکت و سهم هریک از اعضا از این سهم
۷-تنظیم و تحویل مدارک مورد نیاز به شرکت ثبت کننده
۸-دریافت معرفی نامه گواهی عدم سوء پیشینه از شرکت ثبت کننده و سپس مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و در نهایت مراجعه به شرکت ثبت کننده پس از یک هفته و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
۹-ارجاع دادن مدارک  ثبت شرکت سهامی خاص و نام های سه بخشی به اداره ثبت شرکت ها توسط شرکت ثبت کننده
۱۰-یکی از نام های تایید شده توسط اداره ثبت شرکت ها به شرکت ثبت کننده اطلاع داده خواهد شد
۱۱-دریافت معرفی نامه به بانک جهت افتتاح حساب برای ثبت شرکت سهامی خاص و واریز حداقل ۳۵ درصد سرمایه و ارایه گواهی بانکی واریز به شرکت ثبت کننده
۱۲-گواهی بانکی به شرکت ثبت کننده تحویل میشود و در صورتی که نقصی در مدراک وجود نداشته باشد ،مدارک تایید میگردد
۱۳-پس از تایید مدارک ،جهت به امضاء رسیدن هیئت مدیره و تایید نهایی مدارک به نماینده شرکت تحویل میگردد
۱۴-پس از امضا مدارک توسط هیئت مدیره، مدارک به همراه دیگر مدارک پرونده ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه میشود
۱۵-پس از تایید مدارک توسط اداره ثبت شرکت ها شماره ثبت و آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص صادر میگردد
۱۶-پس از ثبت شرکت سهامی خاص،ظرف مدت ۱۵ الی ۳۰ روز مدرک نهایی ثبت شرکت صادر میگردد

تفاوت های شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

۱- در ثبت شرکت سهامی عام همانطور که از نامشان مشخص است  ۵۱ درصد سهام شرکت از طریق بورس به مردم واگذار میگردد.شرکت های سهامی عام فقط میتوانند در بورس سهام عرضه کنند
۲-در ثبت شرکت سهامی خاص سهام شرکت متعلق به افرادی است که نام آنها دراساسنامه ذکر شده است
۳-شرکت های سهامی عام تنها میتوانند اقدام به پذیره نویسی جهت تامین سرمایه شرکت کنند و شرکت های سهامی خاص حق این کار را ندارند و همچنین فقط شرکت های سهامی عام میتوانند اقدام به عرضه اوراق قرضه کنند
۴-در شرکت های سهامی عام برای انتقال و جابجای سهام نیازی به کسب موافقت از افراد سهام دار نیست اما در شرکت های سهامی خاص برای انتقال سهام باید موافقت هیئت مدیره و مدیران شرکت را کسب کرد
۵-حداقل اعضای شرکت های سهامی خاص برای ثبت شرکت ۳ نفر و برای شرکت های سهامی عام ۵ نفر می باشد