مجمع عمومی شرکت ها : بخش سوم

مجمع عمومی شرکت ها بخش سوم

مجمع عمومی شرکت

ماده ۹۴ – مجامع عمومی به هیچ عنوان نمیتوانند تابعیت شرکت را تغییر داده و با هیچ اکثریتی قادر نخواهند بود بر تعهدات سهام داران بیفزاید.

ماده ۹۵ – سهامدارانی که مالک حداقل یک پنجم از سهام شرکت باشند مجاز هستند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی  از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز پس از درخواست مجمع مورد تقاضا را ضمن رعایت تشریفات مقرره دعوت نماید در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرسان موظف هستند که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد درخواست را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و چنانچه بازرسان نیز اقدام به دعوت مجمع مورد درخواست ننمایند در این صورت صاحبان سهام این حق را دارند که مستقیماً  به دعوت مجمع اقدام کنند مشروط به این که کلیه تشریفات مربوطه را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت تقاضا ی خود توسط هیئت مدیره و بازرسان را ذکر کنند.

ماده ۹۶ – مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئيسه مجمع بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.

ماده ۹۷ – کلیه موارد مربوط به دعوت سهام داران برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می کند انجام شود. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را انتخاب نموده که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر شود.

تبصره – زمانی که تمامی سهام داران در مجمع حاضر باشند نیازی به نشر آگهی و تشریفات دعوت نیست.

ماده ۹۸ – بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی حداقل ده روز و حداکثر چهل روز فاصله خواهد بود.

ماده ۹۹ – پیش از تشکیل مجمع هر سهام دار که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد با ارائه ورقه سهم يا تصدیق موقت سهم متعلق خود به شرکت مراجعه  نموده و ورقه ورود به جلسه را دریافت می کند. لذا فقط سهامدارانی که ورقه ورودی را دریافت کرده باشند حق ورود به مجمع را خواهند داشت. برای حاضرین در مجمع صورت جلسه ای ترتیب داده خواهد شد که شامل هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهم و تعداد آراء هر یک حاضرین بوده و به امضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۱۰۰ – آگهی دعوت سهام داران برای تشکیل مجمع عمومی  شامل دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل آن می باشد.

ماده ۱۰۱ – مجامع عمومی با نظارت هیئت رئيسه اى متشکل از یک رئيس و يك منشى و دو ناظر تشکیل می گردد. ریاست مجمع چنانچه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد بر عهده ی رئيس هيئت مدیره خواهد بود مگر انکه انتخاب یا عزل بعضی مدیران یا تمامی آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئيس مجمع بین سهامداران حاضر در جلسه اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران باید حتما از سهام داران انتخاب شوند ولی منشی جلسه می تواند از خارج هم انتخاب شود.

ماده ۱۰۲ – در هر مجمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی  به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد.

ماده ۱۰۳ – در همه مواردی که اکثریت آراء مجامع عمومی در این قانون ذکر شده است منظور ان اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.

ماده ۱۰۴ – هرگاه  در جلسه در مورد تمامی موضوعات مندرج دستور مجمع تصمیم اخذ نگردد هیئت رئيسه مجمع با تصویب مجمع می تواند انتراک اعلام نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین نماید، تمدید جلسه نیازی به دعوت آگهی مجدد ندارد و جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – منشی هیئت از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع  صورت جلسه ای توسط ترتیب داده که به امضاء هیئت رئيسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده ۱۰۶ – در مواردی که تصمیمات مجمع شامل یکی از موارد زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

  1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
  2. تصویب ترازنامه.
  3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر اساسنامه.
  4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

منبع : ثبت شرکت ، ثبت برند کمپانی پرس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *