نحوه ی ثبت شرکت

نحوه ثبت شرکت

نحوه ثبت شرکت به چه صورت است؟ : سیاست های اقتصادی کشور در قالب برنامه های توسعه اقتصادی درچند سال اخیر به سمت خصوصی سازی پیش می رود و لازمه ی واگذاری امور به بخش خصوصی این است که شرکت های مختلفی تاسیس شود. و افراد با انجام فعالیت های تجاری مشخص شده موجبات کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی را فراهم اورند. این امر وظیفه ی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است تا شرکت ها پس از گذراندن مراحل اداری بر طبق مقررات و مفاد قانونی ثبت شوند.

مفاهیم و تعاریف نحوه ثبت شرکت

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان مبنای تشکیل شرکت خواهد بود. اما از نظر ضوابط و مقررات قانونی می بایست چندین مرحله  جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه طی شود تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شده و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت مورد تقسیم می کند.

  1. نحوه ثبت شرکت های سهامی

  2. نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  3. نحوه ثبت شرکت تضامنی

  4. نحوه ثبت شرکت مختلط سهامی

  5. نحوه ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

  6. نحوه ثبت شرکت شرکت نسبی

  7. نحوه ثبت شرکت شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران  توسط اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان  ها توسط اداره ثبت مرکزی انجام می پذیرد.

 

نحوه ثبت شرکت

 

مدارک لازم جهت تأسیس شرکت ، ثبت شرکت:

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود : بر اساس  ماده ۲۷ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی قسمت شده باشد صرفا به مقدار سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

الف) دونسخه تقاضانامه

ب) دو نسخه صورت شرکت نامه

ج) دو نسخه اساسنامه

د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

ه) کپی شناسنامه مؤسسین برابر اصل شده و در صورتیکه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و چنانچه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی مندرج است بهمراه  برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد.

نحوه ثبت شرکت سهامی عام:

نحوه ثبت شرکت سهامی عام : مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام عبارتند از مدارک قبل از پذیره نویسی؛ و مدارک بعد از پذیره نویسی. مدارک قبل از پذیره نویسی؛ دو نسخه اظهار نامه همراه با دونسخه طرح، اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی به انضمام کپی مصدق شناسنامه های موسسین شرکت و گواهی بانکی که بر اساس قانون تجارت مؤسسین ۲۰% از کل سرمایه را تعهد و ۳۵% از ۲۰% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند. هر چند مؤسسین می توانند بیشتر از ۲۰% از کل سرمایه را تعهد نماید ولی  کمترمجاز نیست. اظهار نامه دقیقا همان اظهار نامه شرکت های سهامی خاص است که باید تا بند ۹ آن کامل گردد و بند ۹ به بعد پس از پذیره نویسی کامل می گردد حداقل سرمایه نیز ۵ میلیون ریال خواهد بود. ماده ۸ و ۹ قانون تجارت مطالب جامع تری در خصوص طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی ارائه می دهد.

مدارک بعد از پذیره نویسی شامل:

در ادامه بحث نحوه ثبت شرکت ها دو نسخه اظهار نامه که تمامی بندهای آن کامل باشد تمامی سهام داران نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده را امضاء کرده باشند، دو نسخه اساسنامه ، دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که اموری از قبیل صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر می گیرند کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان به انضمام گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمایه و همچنین صفحات ان روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی در آن چاپ شده است.

مؤسسات غیر تجاری:

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی یعنی موئسساتی که فعالیت تجاری انجام نمی دهند مطابق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری با اهداف غیر تجاری از جمله امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن مقصود کلیه تشکیلات ومؤسسات می باشد خواه مؤسسین ان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مدارک مورد نیاز نحوه ثبت شرکت دو نسخه تقاضا نامه به همراه  دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، کپی مصدق شناسنامه مؤسسین، تقاضانامه محتوی مشخصات نام، موضوع، تابعیت، مرکز، اسامی مؤسسین، تاریخ تشکیل مدیر، یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند، دارائی مؤسسه، آدرس شعبه نام مدیر، مدیران شعبه می باشد که مؤسسین بایستی ان راامضاء نمایند. در اساسنامه که تمامی صفحات آن را تمام مؤسسین امضاء می کنند و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود( مربوط به  مؤسساتی که هدف از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) مطابق  ماده ۶ همان آئین نامه ملزم به دریافت مجوز از شهربانی می باشند.

مراحل اداری ثبت شرکت:

پس از آنکه متقاضی نوع شرکتی که تصمیم به ثبت ان را دارد مشخص نمود ، به حسابداری اداره مراجعه کرده  مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در بالا  اشاره شد،مدارک را کامل کرده در داخل یک پوشه پانچ می کند. سپس مجددا به حسابداری مراجعه کرده  فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط مختص امور ثبتی ست مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی این فیش را ندارند.

متقاضی نامهای درخواستی خود را روی برگه ای نوشته و پرونده را به کارشناس بررسی کننده ی ان تحویل می دهد کارشناس محتویات و کامل بودن مدارک  را در پرونده چک می کند و بعد پرونده را به کاربران کامپیوتر می دهند.کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه، شرکت نامه ، تقاضانامه و صورت جلسات را به سیستم وارد می کنند انگاه  دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری با وارد کردن  کد درخواست میسرخواهد بود.

متقاضی با در دست داشتن پرونده به واحد تعیین نام مراجعه کرده  کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را سرچ می کند.و یکی از نام ها را به ترتیب اولویت برای او تعیین می کند  در این قسمت کارشناس پرونده مشخص شده و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می شود و متقاضی نیز همزمان با اصل پرونده به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع شرکت چک می کند ضمن اینکه منع قانونی نداشته باشد میبایستی تمام محتویات پرونده را  در داخل سیستم هم چک کند. از حیث این که فعالیت شرکت و محتویات فاقد غلط املائی  باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایر نباشد. اگر مشکل در محتویات داخل سیستم دیده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع نماید و مجددا برای کارشناسی ارسال کند.

حال چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد متقاضی باید جهت تهیه گواهی بانکی اقدام کند واگر از نوع سهامی عام باشد کارشناس مجوز پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد وظیفه ی کارشناس استعلام است که مجوزصادر کند. در غیر این صورت روال اداری طی خواهد شد. که منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود است.

چنانچه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها نیافت. از طریق سیستم  آگهی تأسیس را صادر می کند؛ «قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» وآن را تأیید می کند و متقاضی را برای گرفتن امضاء به اتاق رئیس اداره هدایت می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می گردد. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناس ارسال می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند.

همچنین حق ثبت شرکت را  بر اساس میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری می فرستد در حسابداری حق ثبت، حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر ارسال شده تا مدارکی را که مهر نسخه ادراه دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسئول ثبت دفاتر تحویل می دهد  حال به شرکت شماره ثبت می دهند. مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مسئول امضاء آن است امضاء شده و آگهی تأسیس در  دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس برای درج در روزنامه به متقاضی رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره بر روی آن زده می شود و به این ترتیب شرکت رسما به ثبت می رسد.

Save

Save

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *