نحوه ی انتخاب مدیران شرکت بخش دوم

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت بخش دوم : اینطور به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند. حال چنانچه شركت بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب نماید الزاما چگونگی تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را باید انتخاب كند. نحوه تشكیل جلسه مذکور میبایست مطابق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:

در تغییرات شرکت برای تشکیل مجمع عمومی موسس حضور تعدادی از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند الزامی است .حال چنانچه در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین فراخوانده می شوند. مجمع عمومی جدید زمانی به رسمیت شناخته می شوند كه صاحبان حداقل یك سوم از سرمایه شرکت  در ان حضور داشته باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید با اكثریت دو سوم آرا حاضرین اتخاذ شود…

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

در امور و قوانین ثبت شرکت انطور که به نظر می رسد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از حیث كسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص متناقض است. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند حال انکه توسط مجمع عمومی موسس و یا توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس) انتخاب گردند.

فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را موظف نموده كه ذیل صورتجلسه مذکور را (كه شامل نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها بدست آورده می باشد) امضا کنند.

در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت بواسطه ی مجمع عمومی عادی انجام خواهد شد. ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص اظهار می دارد: تصمیمات اخذ شده در مجمع عمومی عادی همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی کفایت می کند.

درمورد نحوه ی انتخاب مدیران شرکت تعداد آرای هر رای دهنده در تعداد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می شود و هر حق رای دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. شخص رای دهنده می تواند کلیه آرای خود را به یك نفر بدهد و یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم نماید. و اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) افزون بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب می کنند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از حداقل وضع شده طبق قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیبی که در اساسنامه و یا توسط مجمع عمومی مقرر گردیده جایگزین ایشان گردند.

ضمن اینکه اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات نحوه ی انتخاب مدیران شرکت بعنوان مدیران بر اساس اساسنامه بطور موقت معین می شوند لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مدیران مانعی ندارد. در صورت عدم ذكر مدت توسط اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیكن اساسنامه و تصمیم مجمع عمومی سهام داران نمی تواند برخلاف ماده ی مذکور مدت ماموریت مدیران را بیش از دو سال تعیین كند.

چنانچه مدت مزبور در اساسنامه ذکر شده باشد تغییر آن به مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی امکان پذیر خواهد بود. مجمع مذكور می تواند در هر زمان مطابق مقررات اساسنامه تشكیل جلسه داده و به مدت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید.

نکات مهم در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

پیش از اصلاح قانون تجارت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ دوره مدیریت چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غیر از این مقرر میداشت و چنانچه مطابق مقررات اساسنامه تعیین مدیران به تصویب مجمع عمومی موكول نمی گردید به فرض اساسنامه تعیین مدیران را به سازمانهایی غیر از سهام داران محول می نمود دوره مدیریت از دو سال نمی توانست تجاوز كند.

اعضای هیئت مدیره امکان دارد از اشخاص حقیقی باشند مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور در قانون تجارت مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد.

اما با توجه ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ که بیان می دارد: شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و وظایفی باشد كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه فقط انسان ممكن است بطور طبیعی دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف پدر دختری و امثال ان می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) به صراحت بیان می دارد که: اشخاصی حقوقی را می توان به سمت مدیریت شركت منسوب نمود. به این ترتیب شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را بعنوان نمایندگی دائم خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی منسوب نموده است از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل نماید مشروط بر آنكه درهمان زمان جانشین او را كتبا به شركت معرفی کند در غیر اینصورت غایب محسوب می شود.

بر اساس ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیرهمی باشد. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد.

و سوم انکه نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.

نكته قابل توجه درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه حكم وكیل شخص حقوقی را داشته  و باید دستورات  موكل خود را در هیئت مدیره اجرا كند چگونه می تواند در برابر اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟

پاسخ انست كه نماینده شخص حقوقی درعین حال که وكیل ایشان است ركنی از اركان شركت محسوب می شود (ركن مدیریت) و بدین ترتیب باید مسئولیت شخصی داشته باشد.

اما قانونگذار در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت پیش بینی نكرده است كه در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و بروز ان اشخاص اخیر مسئول هستند یا خیر؟

به نظر می رسد با رعایت مقررات عام در مورد وكالت چنانچه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود هیئت مدیره می تواند به شخص حقوقی مراجعه كند.

مسئله دیگری كه قانونگذار در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت تعیین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شركت انتخاب می كند. بدیهی است این سئوال بیشتر در مورد شركت هایی مطرح می شود كه عضو هیئت مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر قادر خواهد بود نماینده شخص حقوقی شركت  را انتخاب نماید.

در این صورت سوالی که مطرح میشود این است كه انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره كه اداره شركت بر عهده ایشان است حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شركت دیگر را دارد. با این وجود با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار كند.

در هر حال در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت ، مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یكی آنکه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت. نكته حائز اهمیت اینست که در صورتیكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد نیازی نیست شخص حقیقی نماینده وی هم سهام دار شركت مذكور باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *