نوشته‌ها

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه : تصمیم صدور و انتشار اوراق قرضه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکت ها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه با خرج شرکت در روزنامه رسمی آگهی می کند.

پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

ادامه مطلب …

موارد صدور اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه در ثبت شرکت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب قرارداد قرض بیان  نمود زیرا بر اساس انچه که در ماده ۶۵۳ قانون مدنی امده مقترض (در اینجا شرکت) می تواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارندگان اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مبلغ معینی از اموال مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در موعد تعیین شده) بصورت رایگان به خود منتقل نماید .

ادامه مطلب …