نوشته‌ها

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام در تغییرات شرکت

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام  و برعکس در تغییرات شرکت: تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در دو مورد انجام می شود. اول بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، و دوم به موجب مقررات اساسنامه که در هر صورت بر اساس ماده ۴۴ قانون تجارت بایستی مراتب مربوطه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می سازد، در سه نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر شود و سهام داران ۶ ماه فرصت دارند تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی نام خودان را به سهام بانام تبدیل نمایند.

ادامه مطلب …