نوشته‌ها

تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت – زمان انجام وظیفه ی بازرس و سال مالی شرکت و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت : قید این که شرکت چه تعداد بازرس خواهد داشت و تعیین مدت مأموريت بازرس در اساسنامه شرکت ، شرکت می تواند یک یا چند بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل داشته باشد.

در مبحث تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت ،بر اساس ماده ۱۴۴ قانون تجارت، بازرس یا بازرسان شرکت سهامی نمی تواند بیش از یک سال مالی خدمت کنند و  مجمع عمومی عادی سالیانه، که شرکت سهامی پس از اتمام سال مالی ان را منعقد می کند باید نسبت به انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان اقدام نمایند اما اشخاص واجد شرایط برای بازرسی شرکت های سهامی و حدود وظائف و اختیارات آنها را در مباحث آتی توضیح خواهیم داد.

ادامه مطلب …