نوشته‌ها

اوراق قرضه

اوراق قرضه و امکان صدور آن

اوراق قرضه : شرایط و ترتیب صدور اوراق قرضه در صورت پیش بینی امکان صدور آن: به دلیل اهمیت اقتصادی شرکت های سهامی عام و تاثیر بسزای آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از ثبت شرکت این شرکت ها مجاز هستند که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع مالی و بانک ها بطور مستقیم از مردم برای رسیدن به اهداف خود طلب وام نمایند.

دولت ها  این امر یعنی فروش اوراق  قرضه و مراجعه مستقیم به مردم جهت گرفتن وام را در دنیا مرسوم کرده اند، ایشان برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به لحاظ مالی در مضیقه قرار می گیرند از این طریق اقدام می کنند و ملت ایران نیز از نظر اقتصادی و تاریخی با واژه ترکیبی اوراق قرضه بیگانه نیستند زیرا حداقل در دوره نخست وزیری پیشوای نهضت ملی شدن نفت ایران دکتر محمد مصدق و در مقابله با دسیسه های استعمارگران خارجی بصورت وسیع و گسترده ای در خریدن اوراق قرضه دولتی که یک  جهاد ملی و وظیفه اجتماعی  بود شرکت جستند.

ادامه مطلب …